Цени

Устен превод – 68 € на час.

Превод по телефона – 34 € за 1/2 час.

Писмен превод 64 € на страница /разплащателната мярка е 1560 знака на страница/.

Писмен превод на книжки и брошури – 84 € на страница.

Такса за спешни писмени преводи – 50 % /предоставяне на превода в кратко време/.
Цените не включват данък добавена стойност.

Професионалният център за устни и писмени преводи АД таксува също така и при случаи на устни преводи, които бъдат отменени в деня на превода или на мястото на превода, а също така когато клиентът не се появи. Анулирането на поръчката трябва да се направи предварително, един ден преди назначения устен превод най-късно до 16.00 часа.

Пътните и дневните, а също така разходите по настаняване се таксуват отделно, съобразно държавните разпоредби за командировъчните разходи.