Устни преводи

Ако се осъществява комуникация извън дадени лингвистични граници, езиковите проблеми могат да се решат с помощта на устен преводач. Лингвистичните способности не са достатъчни. 

Високообразованите професионалисти към Професионалния център за устни и писмени преводи усъвършенстват задълбочени лингвистични способности, технически превод и теоретични умения. Те също това отговарят на етичните изисквания на професията и са напълно безпристрастни. Центърът дава възможност на всеки да бъде на еднакво лингвистично ниво, като ползва своя роден език без риск или стрес. Като се елиминират всякакви лингвистични граници по този начин, комуникацията се осъществява добре и нещата са разбираеми.